25/2016. (II. 29.) számú határozat – Szennyvízcsatorna hálózat építésére vonatkozó konzorciumi megállapodás jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

25/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Nagymarosi, szennyvízelvezetési és -tisztítási program megvalósítása érdekében jelen határozata melléklete szerinti konzorciumi együttműködési megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. A szerződéskötéshez az alábbi kikötéseket teszi:

 

a)    forrást nem biztosít,

b)   a keletkező általános forgalmi adót visszaigénylési jog hiányában nem tudja finanszírozni,

c)    műszaki előkészítettség hiányában az alkalmassági kritériumok teljesülését nem tudja garantálni, az előkészítést követően az ebből keletkező költségeket nem vállalja át.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására, és egyúttal a projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentum későbbiek folyamán történő önálló elfogadására, aláírására.

 

Határidő: 2016. március 1.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

K.m.f.

 

                         

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző