244/2012. (XII. 11.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvodában az előző nevelési évben kifizetni elmulasztott pótlék utólagos kifizetéséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
244/2012. (XII. 11.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület elrendeli a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Dózsa György utcai telephelyén a 2011/2012. nevelési évben a jogosult 9 fő közalkalmazott részére megállapítani és kifizetni elmulasztott – 5100 Ft/hó/fő 10 hónapra – összevont csoport pótlék, járulékaival együtt mindösszesen 582 930 Ft utólagos kifizetését az érintettek részére.
 
A kifizetés fedezetét önkormányzati támogatásként bocsátja az intézmény rendelkezésére, de annak mértékéig az intézmény fel nem használt előirányzatait zárolja.
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pótlékok számfejtése és kifizetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
 
 
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző