235/2013. (XI. 25.) számú határozata – Településrendezési eszközök módosítása ügyében döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
235/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításának folyamatában az egyeztetőt tárgyaláson felvetődött észrevételek alapján a következő döntést hozza:
1. A 049/2 hrsz-ú ingatlant érintő módosítási szándékától jelen eljárásban eláll.
2. Az állami főépítészi vélemény alapján a felmerült kisebb módosításokat, így különösen a 38/2013. (II. 25.) számú határozatban szereplőket fenntartja.
3. Az elvi építési engedélyezési eljárásra, és a települési építészeti tervtanácsra vonatkozó rendelkezések Helyi Építési Szabályzatból történő hatályon kívül helyezésével egyetért.
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a november 26-i ismételt egyeztető tárgyalást követően haladéktalanul tegye közzé lakossági véleményezésre a településrendezési tervek elfogadott államigazgatási észrevételekkel módosított tervezetét, a beérkező észrevételeket válaszolja meg, és a rendelet-tervezetet a szabályozási tervi és településszerkezeti tervi mellékletekkel terjessze elő a Képviselő-testület december végén tartandó rendkívüli ülésére.
 
Határidő: 2013. november 27., ill. december 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Főépítész / Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport.
 
 
K.m.f.
                         
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző