234/2013. (XI. 25.) számú határozata – A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjármű beszerzésre) támogatási kérelem benyújtásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
234/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja támogatási kérelem benyújtását a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2. célterületére (gépjármű beszerzés és kapcsolódó feladatok).
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a külterületen élő lakosság szempontjából a beszerzésre kerülő gépkocsival elérhető szolgáltatásfejlesztés szükséges.
Az új szolgáltatás keretében a külterületen élő, korától, egészségi állapotától, vagy szociális helyzetétől függően rászorult lakosság közbiztonságának javítását (közterület-felügyelő járőrözése), települési szolgáltatásokhoz eljutás biztosítását, házi segítségnyújtást, hatósági ügyintézést (helyszíni szemlék, kihelyezett ügyintézés, panaszügyek kivizsgálása) kívánja megvalósítani. 
 
Szükség esetén az önkormányzat által vissza nem igényelhető ÁFA összegét 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, és annak támogatása esetén a beszerzés lebonyolítására.
 
 
Határidő: 2013. november 26.
Felelős: polgármester
                            
K.m.f.
                       
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző