23/2014. (II. 10.) számú határozata – Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése, felújítása támogatására pályázat benyújtásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2014. (II. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése alapján pályázat benyújtását rendeli el a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” pályázat keretében a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Magyar u. 15. és Dózsa Gy. u. 25. szám alatti épületeiben nyílászárócserére, 2 500 e Ft támogatás iránt.
 
A pályázat előírt önrészét (a saját forrást) 500 e Ft-ot – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdés a) pontja szerint – vállalja, és 2014. évi költségvetésében biztosítja.
 
Felhatalmazza a polgármestert, távollétében az alpolgármestert a pályázat ebr42 rendszerben és papír alapon történő benyújtására.
 
 
Határidő: 2014. február 13.
Felelős: polgármester, alpolgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
               
A kivonat hiteléül:
2014. február 11.
 
Dr. Horváth Béla jegyző