24/2014. (II. 10.) számú határozata – Nagymarosi 338 és 339/1 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2014. (II. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a nagymarosi 338 hrsz-ú kivett, üzem megnevezésű, 658 m2 területű belterületi, és a 339/1 hrsz-ú  kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 1043 m2 területű belterületi ingatlanok megvásárlásáról dönt, együttesen 5 millió Ft vételárért, a feladattal nem terhelt pénzmaradvány terhére.
A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg, egy összegben, átutalással vállalja megfizetni.
 
A szerződések megkötésére kizárólag akkor kerülhet sor, amikor mindkét ingatlanra az eladó tulajdonjoga bejegyzésre került.
 
Felhatalmazza a polgármestert, távollétében az alpolgármester az adásvételi szerződések aláírására.
 
 
Határidő: 2014. február 15., ill. tulajdonjog bejegyzés megtörténte
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.     
polgármester                                                 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 11.
 
Dr. Horváth Béla jegyző