230/2012. (XI. 26.) számú határozata – Szálloda utcai lakás bérlőjének kérelme

A Képviselő-testület a Nagymaros, Szálloda u. 4/A. lakás bérlője, Hansághyné Kovács Katalin kérelmére hozzájárul, hogy a bérlő a lakást a bérleti szerződés felmondására tekintettel legkésőbb 2013. január 10. napján adja át ingóságaitól kiürítve az önkormányzatnak.

Ennek feltétele, hogy a kérelmező megállapodásban vállalja a fennálló tartozás 24 hónapon belül történő megfizetését, ennek elmaradása esetére járuljon hozzá a munkabéréből való közvetlen letiltáshoz, amennyiben rendelkezik ingatlan tulajdonnal. akkor tegye lehetővé a tartozás biztosítására jelzálogjog alapítását, továbbá december hónapban legalább 40 000 Ft összeget fizessen meg a közüzemi díj tartozásra. Amennyiben műszakilag megoldható, akkor az önkormányzat a lakáshoz szereltessen fel előre fizetős közüzemi mérőórákat.

Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodást készítse el, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. december 5.
Felelős: polgármester, jegyző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző