228/2012. (XI. 26.) számú határozata – Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírása

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezető munkaköre (magasabb vezető) betöltésére.
Pályázati feltételek:

a) a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség;
b) legalább öt év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
c) az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
d) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– intézményvezetői gyakorlat,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez a helyismerettel rendelkező pályázó.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői programot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

Ellátandó feladatok:
Intézményvezetői feladatok szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményben.

A vezetői megbízás a pályázat elbírálásának napját követő naptól kezdődő 5 év határozott időtartamra szól.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján történik, a garantált illetmény és pótlékok alkalmazásával.
Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtási határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület a határidő lejártát követő első rendes ülésén dönt.
A pályázatokat az alpolgármester és a jegyző véleményezi és készíti elő döntésre.

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2012. december 1.
Felelős: jegyző
Végrehatja: személyügyi ügyintéző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző