227/2012. (XI. 26.) számú határozata – Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan használatára benyújtott kérelemről döntés

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 1753 helyrajzi számú, lakóház és udvar megjelölésű, 593 m2 területű, természetben a Nagymaros Nyár u. 2. sz. alatti ingatlant, nem lakás célra bérbe kívánja adni.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatlan időtartamú, 30 napos rendes felmondási időt tartalmazó bérbeadásra vonatkozó versenytárgyalási pályázati felhívást írjon ki és tegyen közzé az önkormányzat honlapján és lapjában.

Felhatalmazza a versenytárgyalás 2013. január 15-én, vagy azt követően történő megtartására, és az alapján a nyertes ajánlattevővel a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2013. január 31.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző