221/2012. (XI. 26.) számú határozata – 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása

A Képviselő-testület Nagymaros Város 2013. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 2013. évi költségvetés összeállításához a következő irányelveket határozza meg:

1. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett.

2. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat alaposan felül kell vizsgálni, és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszüntetni azokat, amelyeket saját bevétel nem fedez.

3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen.

4. A költségvetés tervezésekor készüljön kimutatás a kiadások funkcionális csoportosításáról intézményenként, amely alapja lehet az önként vállalt feladatok, közvetett támogatások felülvizsgálatának.

5. Valamennyi szakfeladat, valamennyi intézmény vonatkozásában a dologi kiadások tervezése legfeljebb a 2012. évi tervezett összegben történhet, úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást.

6. A szabadon felhasználható dologi kiadások átlagos 10 %-os csökkentésével tartalékot kell képezni a bevételi oldalon jelentkező kockázatok kezelésére, ezen céltartalék felosztásáról, átcsoportosításáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt, amelynek szabályait a költségvetési rendeletben kell meghatározni.

7. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a hiány / kiadások csökkentését.

8. Az Önkormányzat a garantálton felüli illetményeket – munkáltató döntésen alapuló bérelemeket – továbbra sem támogatja, ezért azokat a soros előrelépéseknek megfelelően csökkenteni kell, illetve meg kell szüntetni.

9. A 2013. évi tételes intézményi tervezésnél a költségvetési hiány miatt a megbízási díjakat, további jogviszonyok díjazását limitálni kell, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni.

10. A nem pedagógus, technikai közalkalmazotti állomány indokoltságának, kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben gazdaságosabb az intézmények működtetése más szervezeti formában, történjen meg az átszervezés.

11. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat, csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie.

12. Szükséges felülvizsgálni, hogy milyen formában, milyen struktúrában a leggazdaságosabb a könyvtári és közművelődési feladatok ellátása.

13. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2013-ban is.

14. A Polgármesteri Hivatal továbbra is tegyen hatékony intézkedéseket az ingatlanok folyamatos bérbeadására, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítésére. A bérbeadás során, egyedileg indokolt esetben elő kell írni előre fizetős közüzemi mérőóra alkalmazását.

15. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

16. A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordítható, amelyek a tervszerű városfejlesztést szolgálják.

17. Legfontosabb cél a hiány csökkentése, a 2013. évi költségvetés hiány nélküli tervezése.

Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtása
Felelős: jegyző, gazdasági vezető

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző