220/2012. (XI. 26.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása

A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítását – amely a közétkeztetési feladatok törlését, és a megváltozott jogszabályi változások átvezetését jelenti – és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.

Felkéri a jegyzőt a módosított okirat Magyar Államkincstár részére való megküldésére.

Határidő: 2012. december 15.
Felelős: jegyző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző