219/2010. (XII. 20.) számú határozata – Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
219/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 1856 helyrajzi számú, a Nagymaros Váci út 21. sz. alatti ingatlan utcafronti üres (a bejárattól jobbra eső) és a pince helyiségét a Kerek Egylet (2626 Nagymaros, Tavasz u. 3.) részére közhasznú tevékenysége céljára, térítésmentesen, határozott, 2011. január 3-tól az ingatlanra vonatkozó építési szerződés aláírása napjáig tartó időtartamra bérbe adja azzal, hogy egyesületnek legkésőbb a munkaterület átadásáig az ingatlant kiürítve át kell adnia.
 
Az ingatlanban felmerülő teljes közüzemi díjak megfizetése az egyesületet terheli.
 
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
 
Egyúttal a Nyár u. 2. szám (1753 hrsz) alatti ingatlan, valamint az 1879/1 hrsz-ú ingatlan részére vonatkozó hasznosítása döntést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára következő ülésére napolja.
 
 
Határidő:        2011. január 3.
Felelős:           Polgármester, Jegyző
         Végrehajtja:  Városüzemeltetési Csoport
 
 
K.m.f.
 
 
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
       
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.