218/2013. (XI. 7.) számú határozata – Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi Alapító Okirata módosításának jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
218/2013. (XI. 7.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező javaslat alapján módosítja, és az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.
 
Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
Kéri továbbá az intézményvezetőt, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, szakmai programját a módosításnak megfelelően dolgozza át, és nyújtsa be a Képviselő-testület következő ülésére.
 
 
Határidő: 2013. november 11., illetve 25.
Felelős:             jegyző, intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 8.
 
Dr. Horváth Béla jegyző