215/2010. (XII. 6.) számú határozata – Vis maior pályázat benyújtásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
215/2010. (XII. 6.) számú határozata
 
A Képviselő-testület a polgármester ebr42 rendszerben történt előzetes igénybejelentését megerősítve úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
 
A káreseménye megnevezése és helye:
Partfal és pinceomlás: Nagymaros, Elsővölgy u. 2. (889/1 hrsz.) önkormányzati tulajdonú óvoda
 
A káresemény forrásösszetétele:                                                    adatok Ft-ban
Megnevezés
2010. év
%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft
262 500
10
Biztosító kártérítése Ft
0
 
Egyéb forrás Ft
0
 
Vis maior igény Ft
2 362 500
90
Források összesen Ft
2 625 000
100
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2 625 000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudjabiztosítani.
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.
A bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Az adott káreseményekre nem igényelt biztosítási összeget.
 
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
 
A Képviselő-testület kizárólag feltétlen szükség esetén a saját forrás legfeljebb 10 %-os mértékű összegét – tekintettel önhibáján kívül hátrányos helyzetére, és ateljesítőképességét jelentősen meghaladó károkra – 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
 
Határidő: 2010.12.30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja:      Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
K.m.f.
                                                     
Petrovics László s.k.  
polgármester
                                                                                                                                                                                    
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző