216/2010. (XII. 6.) számú határozata – Szálloda és termál projekt szindikátusi szerződés módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
216/2010. (XII. 6.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  Sulyok és Szabó Szálloda és Termál Beruházási, Fejlesztési és Invesztíciós Kft.-vel a nagymarosi 2602/9, 2602/10, 16401/1, 16401/2, 16401/3 hrsz-ú ingatlanok apportálással történő tulajdonba adására 2009. október 16-án létrejött szindikátusi szerződés – nyertes pályázó kérelmére történő – módosításával egyetért.
 
 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
 
 
K.m.f.
                                                     
Petrovics László s.k.
polgármester
                                                                                                      
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 07.