212/2010. (XI. 30.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. Szálloda és termál projekt szindikátusi szerződés jogi felülvizsgálatára
benyújtott ajánlatok értékelése, megbízásról döntés

K.m.f.

Petrovics László s.k.        dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                         jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 12. 01.