213/2010. (XI. 30.) számú határozata – Szálloda és termál projekt szindikátusi szerződés jogi felülvizsgálata

A Képviselő-testület a Sulyok és Szabó Szálloda és Termál Beruházási, Fejlesztési és Invesztíciós Kft.-vel a nagymarosi 2602/9, 2602/10. 16401/1, 16401/2, 16401/3 hrsz-ú ingatlanok apportálással történő tulajdonba adására 2009. október 16-án létrejött szindikátusi szerződés jogi felülvizsgálatára beérkezett árajánlatok alapján dr. Vidra Gábor ügyvédet 60 000 Ft + ÁFA megbízási díjért, és dr. Inokai Balázs ügyvédet 60 000 Ft + ÁFA megbízási díjért bízza meg.
A szakvélemény elkészítésének határidejét 2010. december 3. napjában határozza meg. A kiadás fedezeteként a 2010. évi költségvetés számlázott szellemi tevékenység előirányzat fel nem használt keretét, illetve dr. Inokai Balázs díja esetében – nyilatkozata alapján – Burgermeister László képviselő képviselői tiszteletdíját jelöli meg. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.

Határidő: 2010. december 1., ill. 3.
Felelős: polgármester

K.m.f.

Petrovics László s.k.                  dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                     jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 12. 01.