21/2013. (I. 29.) számú határozata – Közbeszerzési terv elfogadása

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri a polgármestert, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.
 
 
Határidő: 2013. február 4.
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző