20/2013. (I. 29.) számú határozata – Váci út Molnár utca sarkán álló ingatlan értékesítése (kérelmező újabb beadványának megtárgyalása)

A Képviselő-testület Csengery Árpád (Nagymaros, Vasút u. 79.) kérelmére az önkormányzat tulajdonában álló 1836/8 hrsz-ú ingatlant (beépítetlen terület) 4 800 000 Ft vételárért a következő feltételekkel értékesíti:
 
A vevő az adásvételi szerződés megkötésekor 1 200 000 Ft összeget egy összegben köteles megfizetni, míg a fennmaradó vételárhátralékot 60 havi, egyenlő részletben, a jegybanki alapkamattal növelt összegben.  A vételárhátralék megfizetéséig az önkormányzat tulajdonjogát fenn kell tartani.
Egyúttal a kérelmező által megjelölt használati cél adásvételi szerződésben rögzítését, és annak megsértése esetére az önkormányzat elállási jogát, továbbá 5 évre szóló visszavásárlási jogát tartja szükségesnek kikötni.
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a szerződést készítse elő, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
 
 
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
K.m.f.
                         
 
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző