21/2012. (II. 13.) számú határozata – Komplex pénzügyi szoftvercsomag beszerzésére, bevezetésére javaslat

A Képviselő-testület a FORRÁS SQL integrált ügyviteli rendszer alkalmazását a 2012. január 1-jétől kezdődő költségvetési évre jóváhagyja, a 2012. évi költségvetésében a szükséges forrást, 4 850 000 Ft + ÁFA összeget biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a program bevezetésére, használatára vonatkozó szerződések megkötésére.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester, jegyző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                      jegyző

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. február 14.