210/2010. (XI. 25.) számú határozata – Szálloda és termál projekt szindikátusi szerződés módosítása

A Képviselő-testület a Sulyok és Szabó Szálloda és Termál Beruházási, Fejlesztési és Invesztíciós Kft.-vel a nagymarosi 2602/9, 2602/10. 16401/1, 16401/2, 16401/3 hrsz-ú ingatlanok apportálással történő tulajdonba adására 2009. október 16-án létrejött szindikátusi szerződést jelen ülésén nem kívánja módosítani.
A szerződés módosításáról a december 6. napjára összehívandó rendkívüli ülésén dönt.

Határidő: 2010. december 6.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                      dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                           jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 26.