203/2012. (X. 29.) számú határozata – Folyószámlahitelt kiváltó hitel igényléséről döntés

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. december 21. napján lejáró 55 millió Ft összegű folyószámlahitele kapcsán adósságmegújító hitelszerződés megkötése érdekében keresse meg az OTP Bank Nyrt-t.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti adósságmegújító hitelre vonatkozóan a hitelszerződés érdekében eljárjon, és a legfeljebb 40 000 e Ft-os 7 éves futamidejű adósságmegújító hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósságmegújító hitelhez a Kormány hozzájárulását kérje, az erre vonatkozó kérelmet nyújtsa be.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett adósságmegújító hitelt és járulékait a hitel futamidejének éveiben éves költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint az ebből adódó tőke-és kamatfizetési kötelezettségeinek eleget tesz.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, az állami hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 1879/5 és 1879/4 hrsz-ú forgalomképes ingatlanain a hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is az OTP Bank Nyrt. számára első helyi keretbiztosítéki jelzálogjogot alapítsanak.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük korlátlanul rendelkezik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2012. október 31., ill. december 21.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző