202/2015. (XII. 16.) számú határozat – Szálloda utcai ingatlan bérbevétele iránti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

202/2015. (XII. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a 2602/5 hrsz. ingatlanon található, Szálloda utca 8. szám alatti üres, lakhatóvá tételre szoruló lakás 2016. január 1. napjától kezdődő bérbeadásáról dönt Lakatos Tiborné kérelmező és kérelmében nevesített családtagjai részére azzal, hogy a lakhatóvá tételéhez szükséges, a kérelméhez csatolt költségvetésben szereplő munkálatokat a kérelmező saját költségén köteles elvégezni. A bérleti díjat a lakhatóvá tételhez szükséges munkálatok költsége bérleti díjba történő beszámítása idejére 50 000 Ft/hónap összegben állapítja meg. A beszámítás megtörténtét követően a bérleti díj összege 55 000 Ft/hónap.

 

Az épület berendezései javításának, pótlásának költségeit legfeljebb 475 000 Ft + a szerelt kémény díja összegben a Képviselő-testület engedélyezi a bérleti díjba beszámítani. Ennek feltétele, hogy a munkálatok elkészültét követően azt a Polgármesteri Hivatalnak le kell ellenőriznie és igazolnia.

A lakás fűtési rendszerének a kérelmező által javasolt átépítéséhez szükséges munkálatok elvégzéséhez a Képviselő-testület azzal járul hozzá, hogy a kéményt az előírásoknak megfelelően és kéményseprő általi átvétellel köteles megépíteni.

 

A bérlő tartozást nem halmozhat fel, amennyiben egy hónappal elmarad a bérleti díj megfizetésével, akkor azonnal fel kell bontani a bérleti szerződését.

A bérlő köteles saját költségén a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalni, vagy közjegyző előtt kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni.

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Határidő: 2016. január 1., illetve a munkák elkészültét követő 15 nap

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városüzemeltetési és Városfejlesztési csoport

 

       

K.m.f.

                       

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző