196/2012. (X. 29.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés (Váci út és Molnár utca sarka 1836/8 hrsz.)

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 1836/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséig a telek ideiglenes bérbeadásáról dönt Csengery Árpád (2626 Nagymaros, Vasút u. 79.) kőfaragó részére, 45 000 Ft havi bérleti díjért.
A bérleti szerződésben kikötésre kerül, hogy a szerződés érvényessége 2 év vagy az ingatlan értékesítésének időpontja.
A bérlő nem élhet semmilyen kártérítési joggal a szerződés felmondása miatt. Az ingatlant értékesítése esetén a hivatal tájékoztatásától számított 2 héten belül köteles kiüríteni és eredeti állapotba helyreállítani a területet. Az ingatlanon elhelyezett értékek őrzéséről a bérlőnek kell gondoskodnia.

Felhatalmazza a Polgármestert a bérletdíjjal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására és a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. október 30.

Dr. Horváth Béla jegyző