196/2011. (XII. 19.) számú határozata – 2012. évi munkaterv elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
196/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2012. évi munkatervet a következő kiegészítésekkel fogadja el:
1.      2012. év fő feladatainál az Oktatás, művelődés, sport, turizmus ponton belül a második alpont helyébe a „Kittenberger múzeum megvalósítása” szövegrész, a negyedik alpont helyébe pedig a „helytörténeti gyűjtemény előkészítése, a funkciónak megfelelő épület kiválasztása, szükség szerint rekonstrukciója” szöveg lép.
2.      Új, Közbiztonság ponttal egészül ki a fő feladatok felsorolása, melynek két alpontja a következő:
·      negyedévente rendőrségi beszámoló a közbiztonsági helyzet alakulásáról,
·      önálló rendőrőrs kialakítása, vagy körzeti megbízotti csoport létesítése.
3.      A Képviselő-testület ülésének álladó napirendjei egészüljenek ki a kintlévőségek, így különösen a bérleti és közüzemi díj hátralékok alakulásáról szóló beszámolóval.
4.      A május 2-i ülés a Gondozási Központ intézményvezetői állása betöltésére pályázat kiírása napirendi ponttal egészül ki.
 
 
Határidő: 2012. január 1., ill. folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
K.m.f.
                         
                        
Petrovics László s.k.
polgármester                                                       
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
        
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.