196/2010. (XI. 22.) számú határozata – Napköziotthonos konyha átszervezéséről döntés

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Konyha intézményét (költségvetési szervét) 2011. január 1. napjával átalakítja, a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola költségvetési szervvel egyesíti (beolvasztja).

A költségvetési szerv valamennyi közfeladatát (így különösen: közétkeztetés, gyermek-, ill. szociális étkeztetés) fenti időponttól jogutódként a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola költségvetési szerv látja el, valamennyi joga és kötelezettsége, ideértve a költségvetési szerv vagyoni jogai és előirányzatai is a jogutódit illetik, illetve terhelik.
A megszűnő költségvetési szerv legkésőbb 2010. december 31. napjáig vállalhat utoljára kötelezettséget, kizárólag a havi rendszeres beszerzési kiadásokra kiterjedően.
A döntésre tekintettel a Napközi Otthonos Konyha jelenlegi létszámát, bér- és dologi előirányzatát a 2011. évi költségvetés tervezése során a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola költségvetésénél kell tervezni, a költségvetési rendelet elfogadásáig pedig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet szabályai szerint a 2010. évi arányos felhasználásnak megfelelően az iskolánál kell felhasználni.

Felkéri a jegyzőt a szükséges munkaügyi és pénzügyi dokumentumok elkészítésére, módosítására.

Határidő: 2010. december 20., ill. 2011. január 1.
Felelős: jegyző, intézményvezető
Végrehajtja: gazdálkodási csoport, személyügyi ügyintéző


K.m.f.

Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.