19/2011. (I. 31.) számú határozata – A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele alapján az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 170/2010. (X. 11.) számú határozatát – a törvényességi észrevételben foglaltakat elfogadva – az alpolgármester írásban előterjesztett nyilatkozata alapján, melyben a megállapított tiszteletdíj, és az észrevételben szereplő összeg különbözetéről lemond, nem módosítja, 170 060 Ft/hó összegben fenntartja.
 
Tudomásul veszi az alpolgármester nyilatkozatát, mely szerint 2010. évi fel nem vett tiszteletdíja kifizetését nem kéri, továbbá 2011-ben a megállapított tiszteletdíja 50 %-át kívánja felvenni, azzal, hogy a fennmaradó összeget a képviselői tiszteletdíjakkal azonosan a céltartalékba kéri tervezni, és kifizetését azonos feltételekkel megtenni.
 
A törvényességi észrevétel további megállapításait az elutasított javaslat határozatba foglalása kivételével (mivel az ténylegesen megtörtént) elfogadja.
 
Felkéri a jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére és a Magyar Államkincstár részére megküldésére, továbbá a döntés megküldésére a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője jogutódjának.
 
 
Határidő: 2011. február 5.
Felelős: jegyző
 
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                                     
Petrovics László s.k.         
polgármester                                             
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.