191/2013. (IX. 30.) számú határozata – Rendőrségi támogatásokról (lakáshasználat) döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
191/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület 2012. október 29. napi döntését megerősítve úgy dönt, hogy a Nagymaros, Szálloda u. 4/a. szám (2602/5 hrsz.) alatti, 112 m2 alapterületű, 3 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, zuhanyzó, 2 db WC helyiségekből álló lakás ingatlant a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ingyenes használatába adja azzal a feltétellel, hogy az a mindenkori nagymarosi körzeti megbízott lakhatása biztosítását szolgálja, és annak fennállásáig tart a használat időtartama is.
 
A felmerülő közüzemi díjak a használót terhelik, és azt az önkormányzat számlája alapján köteles határidőben megfizetni.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a főkapitány urat értesítse, egyúttal felhatalmazza az előterjesztéshez csatolt szerződés aláírására.
 
 
Határidő:2013. október 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző