191/2011. (XII. 19.) számú határozata – Önkormányzati lakás bérbeadásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
191/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Nagymaros, Király utca 15. szám alatti (1307/A/2 hrsz.) lakást Balázs Sarolta (Nagymaros, Fehérhegy u. 131.) kérelmező és családja részére szociális bérlakásként, 2012. január 1-től határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel, a lakásrendelet alapján számított havi 24 000 Ft bérleti díjért bérbe adja.
 
A lakás rendeltetésszerű használatához szükséges, az előterjesztés mellékletét képező költségvetés szerinti munkálatok legfeljebb 517 000 Ft összegű, bérlő által megelőlegezni vállalt ellenértékét a lakás bérleti díja teljes mértékéig beszámítani engedi.
Ennek feltétele az anyagköltségekről és a felmerült, nem saját munkadíjakról számlával történő elszámolás, valamint a Polgármesteri Hivatal által az elvégzett munkák igazolása.
 
Egyúttal arra az esetre, ha a bérlő 1 havi bérleti, vagy közüzemi díj tartozással rendelkezik, a bérleti szerződést rendkívüli felmondással meg kell szüntetni.
 
Felkéri és felhatalmazza a polgármestert fentiek alapján a bérleti szerződés megkötésére.
 
 
Határidő:2011. december 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: jegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
K.m.f.
                                                
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.