190/2011. (XII. 19.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
190/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező javaslat alapján módosítja, és az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.
 
Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
 
Határidő:2011. december 31.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: Titkárság
 
 
 
K.m.f.
                         
       
             
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.