187/2016. (XII. 14.) számú határozat – Holdfénykeringő Kft.-vel a szálloda épületegyüttes és a 16401/3 hrsz. ingatlan (sportpálya) értékesítésére kötendő előszerződés jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

187/2016. (XII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület támogatja a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szálloda úti 2602/4, 2602/5, 2602/8, 2602/9, 2602/10 és a sportpályán lévő 16401/3 hrsz. ingatlanok idősek otthona és wellness szálloda megvalósítása érdekében történő értékesítését a Holdfénykeringő Kft. (1114 Budapest, Fehérvári út 13., képviseli: Záros Gábor ügyvezető) részére a 2016. évben elkészült ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott forgalmi értéknek megfelelő vételárért.

 

Az előfeltételek teljesítésének – így különösen a bankhitel rendelkezésre állása, valamint a Helyi Építési Szabályzat indokolt módosítása – szükségességére tekintettel előszerződést kíván kötni a Holdfénykeringő Kft.-vel.

 

Az általuk megküldött és az előterjesztés mellékletét képező ingatlan adásvételi előszerződést a következőkkel kéri kiegészíteni:

a)      A végleges adásvételi szerződésben a foglaló összegét a teljes vételár 10 %-ában kéri megállapítani, az előszerződés megkötésekor pedig a teljes vételár 0,5 %-ának megfelelő mértékű foglaló megfizetését kéri,

b)      a nem beépítetlen terület megnevezésű és ÁFA köteles ingatlanok esetében az ÁFA összege az értékbecslés alapján megállapított vételár összegéhez adódik hozzá,

c)      a Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti valamennyi igényét a vevő legkésőbb 2017. január 31-ig konkrétan jelölje meg,

d)     a Helyi Építési Szabályzat adott területekre vonatkozó módosítását az önkormányzat legfeljebb 3 millió Ft összeghatárig vállalja fel (amely a költségeket a gyakorlat szerint fedezi), az ezen felüli, az esetleges többletigényekből eredő díj a vevőt terheli,

e)      a termálvíz esetében a vízkivételi jogot, a megosztás mértékét a felek között megkötendő külön megállapodásban kéri megállapítani, azzal, hogy az engedélyes az önkormányzat marad,

f)       javasolja már a végleges szerződés megkötése előtt megkeresni az államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtétele érdekében a vagyonkezelőt.

Felhatalmazza a polgármestert a további tárgyalásokra és az ingatlan adásvételi előszerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. december 31., ill. folyamatos

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

 

 

                                        

Petrovics László s.k.      
polgármester                                              

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. december 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző