183/2013. (IX. 30.) számú határozata – Szálloda utcai lakás bérbevételére vonatkozó kérelem tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
183/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Nagymaros, Szálloda u. 4/b. alatti lakást Gáspárné Váradi Melinda (Nagymaros, Fehérhegy u. 15.) kérelmező részére lakásproblémája átmeneti megoldására nem kívánja bérbe adni.
 
Felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére.
 
 
Határidő:2013. október 4.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző