184/2013. (IX. 30.) számú határozata – Mainzi utcai P+R parkoló kialakítására ingatlan biztosításáról hozott korábbi döntés megerősítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
184/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R, B+R parkolók és buszfordulók építése” tárgyában a NIF Zrt. által benyújtott pályázat keretében, a 70. számú vasútvonalon Nagymaros – Visegrád (12. sorszám) vasúti megálló érdekében a Nagymaros, Mainzi utca 1456/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, beépítetlen terület besorolású ingatlanon tervezett 33 db P+R és 20 db B+R parkoló kiépítésével egyetért és korábbi szándékát megerősítve a tervezett parkolók fenntartását és üzemeltetését 10 éves időszakra, az alábbi kikötésekkel vállalja:
a)    A tervezés során a helyi jogszabályokban és fejlesztési tervekben foglaltak érvényre juttatása szükséges.
b)    A kialakítandó térfigyelő rendszer kialakítása, üzemeltetése feltételeinek tisztázása önálló önkormányzati döntést igényel.
 
A Képviselő-testület az ingatlan jellegére (beépítetlen terület) tekintettel azt az építkezéshez térítésmentesen rendelkezésre bocsátja, a tulajdonjog egyidejű és teljes körű fenntartása és az elkészült beruházás térítésmentes átadása mellett. A kivitelezési munkák megvalósításához a NIF Zrt.(1134 Budapest, Váci út 45.) részére területre belépési engedélyt ad, valamint felhatalmazást ad ingatlanon a munkák elvégzéséhez szükséges közműkiváltások lebonyolításához.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadására.
 
Határidő: 2013. október 7.
Felelős:             polgármester
Végrehajtja:Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport,
 
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző