183/2010. (X. 28.) számú határozata – Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
183/2010. (X. 28.) számú határozata


A Képviselő-testület az alábbi tartalommal pályázatot hirdet az önkormányzat aljegyzői munkaköre betöltésére:

„Pályázati feltételek:
a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és
b) legalább ötévi közigazgatási gyakorlat,
c) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A képviselő-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, és a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megléte,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez a helyismerettel rendelkező pályázó,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez az önkormányzati közigazgatásban legalább kétévi gyakorlattal rendelkező pályázó.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,

– a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

Ellátandó feladatok:
Aljegyzői munkakör: a jegyző helyettesítése, hatósági feladatok, adócsoport irányításának ellátása.

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.
Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A munkakör legkorábban 2010. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 15 nap.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzői pályázat”

A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a határidő lejártát követő első rendes ülésén dönt.”

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2010. október 28.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: személyügyi ügyintéző

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 29.