181/2013. (IX. 30.) számú határozata – Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás megszűnésének jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
181/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. december 31. napjával jogutód nélkül megszűnik.
Szükségesnek tartja az önkormányzat által 2013-ban megfizetett 392 400 Ft tagdíj pontos elszámolását, a fennmaradó tagdíj visszafizetését.
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás által ellátott feladatok ellátási kötelezettsége ezzel egyidejűleg visszaszáll az alapító önkormányzatokra.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Társulási Tanács részére juttassa el.
 
 
Határidő:2013. október 4.
Felelős:polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző