176/2016. (XI. 24.) számú határozat – Kajakpóló Sportegyesület székhelyhasználati kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

176/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Kajakpóló Sportegyesület kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület székhelyeként használhassa és feltüntethesse a Nagymaros, Váci út 49. szám (1879/5 hrsz., strand) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant szívességi használat jogcímen.

Az egyesület bejegyzését követően a fenti, a nagymarosi 1879/5 hrsz-ú strandfürdő megjelölésű ingatlanon álló külön bejáratú, szoba, konyha, mosdó helyiségekből álló ingatlanrészt 2035. március 31-ig tartó határozott időtartamra, a sporttevékenység folyamatos folytatásának feltételével a Nagymarosi Sportegyesülettel e tárgyban megkötött szerződésben azonos feltételekkel az egyesület ingyenes használatába adja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a székhelyhasználati hozzájárulás, valamint az egyesület bejegyzését követően a használati megállapodás aláírására.

 

 

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző