174/2015. (XI. 2.) számú határozat – Dunakanyar Mikrotérségi Gyermekvédelmi- és Szociális alapellátási Társuláshoz való csatlakozási szándékról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

174/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület elfogadja a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés ellátására 2013. november 27. napján létrejött társuláshoz Kismaros Önkormányzata csatlakozását, és a társulási megállapodás ezt tartalmazó módosítását.

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.

 

 

Határidő: 2015. november 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző