174/2011. (XI. 28.) számú határozata – Szálloda utcai lakás bérbeadására javaslat

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
174/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Nagymaros, Szálloda u. 4/b. alatti lakást Gábor Ivett (Nagymaros, Szálloda u. 35.) kérelmező részére lakásproblémája átmeneti megoldására 2011. december 1-től legfeljebb az ingatlan értékesítésről való döntésig tartó határozott időre, 30 napos felmondási idővel, havi 49 450 Ft bérleti díjért bérbe adja.
 
A bérbeadás feltételeként jelöli meg, hogy a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg az esedékes lakbéren felül 2 havi lakbérnek kaució megfizetését teljesítse, továbbá megfelelő nyilatkozatban vállalja a lakás fenti esetben történő önkéntes elhagyását.
Egyúttal arra az esetre, ha a bérlő 1 havi bérleti, vagy közüzemi díj tartozással rendelkezik, a bérleti szerződést rendkívüli felmondással meg kell szüntetni.
 
Felkéri a polgármestert fentiek alapján a bérleti szerződés megkötésére.
 
 
Határidő:2011. december 1.
Felelős: polgármester
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                         
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.