171/2012. (IX. 24.) számú határozata – Sürgősségi orvosi ügyeleti ellátást biztosító gépkocsi üzemeltetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
171/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a sürgősségi orvosi ügyeleti ellátást végző gépkocsi – Szent Olga Alapítvány támogatása révén – térítésmentes működtetéséről szóló, a Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (Nagymaros, Tégla u. 19.) kötendő megállapodást a tervezet szerint elfogadja.
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 
 
Határidő: 2012. szeptember 28.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző