165/2014. (X. 20.) számú határozata – Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

165/2014. (X. 20.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a megválasztott társadalmi megbízatású, Rudolf Józsefné alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján, tekintettel az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontjára és (5) bekezdésére, 2014. október 12. napjától     157 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint az alpolgármester a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege 23 550 Ft.

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére és a Magyar Államkincstár részére megküldésre.

 

 

Határidő: 2014. október 24.

Felelős: jegyző

 

K.m.f.

                    

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 21.

 

Dr. Horváth Béla jegyző