164/2011. (X. 24.) számú határozata – A Fő téren óriás sakk felállítására vonatkozó javaslat

A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára hozzájárul ahhoz, hogy a Fő tér középső, kiszélesedő szakaszának (a Művelődési ház kertjének autó-kijárójával szemközt elhelyezkedő) szélső részére a Kerekegylet Közhasznú Egyesület egy kb. 3 x 3 méteres sakktáblát építsen, és a bábuk tárolására szolgáló kocsit a Művelődési ház udvarán tárolja.
 
A konkrét helyszín kijelölésére, az anyaghasználatra és az építés módjára vonatkozó döntés meghozatalára – a főépítész és a városfejlesztési és városüzemeltetési csoportvezető javaslata figyelembevételével – megbízza a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot.
 
 
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: bizottság elnöke
Végrehajtja: Főépítész, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző