163/2010. (IX. 27.) számú határozata – dr. Keczely Béla Zoltán aljegyző közszolgálati jogviszonya áthelyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárulás

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
163/2010. (IX. 27.) számú határozata


A Képviselő-testület Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat alpolgármestere 2010. szeptember 15-én kelt megkeresésére hozzájárul dr. Keczely Béla Zoltán aljegyző Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalában fennálló közszolgálati jogviszonya 2010. október 1. napjával, Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába történő végleges áthelyezéssel való megszüntetéséhez.

Felhatalmazza a polgármestert a végleges áthelyezésről szóló megállapodást aláírására, és felkéri annak megküldésére.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.