16/2016. (II. 10.) számú határozat – Nagymaros Város Fejlesztéséért Alapítvány változásbejegyzési kérelméhez szükséges alapítói döntés meghozatala

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

16/2016. (II. 10.) számú határozata

 

 

Az Alapító rögzíti, hogy szándékában áll az alapítvány alapító okiratát a 2013. évi V. és a 2011. évi CLXXV. törvények rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően módosítani és a közhasznú minőségét továbbra is fenntartani, valamint a Budapest Környéki Törvényszék 37.Pk.60.430/2006/23. számú végzésében foglaltakat teljesítette.

 

Erre tekintettel felkéri a Polgármestert, hogy a jogi képviselő útján a változásbejegyzési eljárás lefolytatása végett a szükséges iratokat nyújtsa be az illetékes Törvényszékre.

 

 

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. február 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző