157/2011. (X. 24.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező javaslat alapján módosítja, és az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.
 
Felkéri a jegyzőt az Alapító okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
 
Határidő:2011. november 15.
Felelős: jegyző
A végrehajtást végzi:Titkárság
 
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző