158/2011. (X. 24.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyása

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda Nevelőtestülete által elfogadott, az előterjesztés mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot a következő kiegészítésekkel hagyja jóvá:
a)       a 4.2.3. pont első és második mondatát módosítani szükséges: „Csoportjaink felmenő rendszerűek, három-három csoport vegyes, a Központi Óvodában és a Dózsa György utcai telephelyen. Célul tűztük ki a harmadik telephelyen is a vegyes csoportok fokozatos bevezetését.”
b)       a 12.1. pontot szükséges kiegészíteni azzal a kitétellel, hogy a fenntartó előzetes jóváhagyásával.
c)       Címpótlék (12.2.), kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12.3.) és nem kötelező illetménypótlék megállapításának feltétele, hogy a fenntartó annak fedezetét a költségvetésben jóváhagyja.
d)       A vegyes csoportok bevezetésére a 2012-2013-as tanévtől kezdődően kerül sor.
 
 
Határidő:2011. október 31.
Felelős:jegyző, intézményvezető
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 10. 26.