154/2015. (IX. 28.) számú határozat – „A Dózsa György úti óvoda alatti pince beszakadás helyreállítása” című vis maior pályázat helyreállítási munkáira vonatkozó döntés meghozatala

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

154/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester ebr42 rendszerben történt előzetes igénybejelentését megerősítve (azonosító: 276 694) úgy határozott, hogy vis maior címen támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár és a megyei kormányhivatal felé.

 

A káresemények megnevezése és helye: 2626 Nagymaros, Dózsa György út 25., 53 hrsz.

 

Az Önkormányzat az ingatlan (óvodaépület) tekintetében rendelkezik biztosítással (GENERALI Biztosító; kötvényszám: 96000901011278200).

 

Az Önkormányzat az óvodai intézmény funkciót más ingatlanán ellátni nem tudja.

A károsodott ingatlanon álló épület kötelező (óvodai) feladatot szolgál.

 

A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2015. év

Arány

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft

723 900 Ft

10 %

Biztosító kártérítése Ft

0 Ft

 

Egyéb forrás Ft

0 Ft

 

Vis maior igény Ft

6 515 100 Ft

90%

Források összesen Ft

7 239 000  Ft

100 %

 

Az Önkormányzat vállalja:

o  a károsodott, kötelező feladatot ellátó ingatlanára értékkövető biztosítás fenntartását,

o  a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság   szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

 

A károk helyreállításának (tervezői költségbecslés alapján) tervezett összköltsége 7 239 000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

 

A Képviselő-testület kizárólag feltétlen szükség esetén a saját forrás legfeljebb 10 % mértékű összegét biztosítja, tekintettel a teljesítőképességét jelentősen meghaladó károkra, és, hogy az esemény csapadékos időjárás következtében alakult ki.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

 

Határidő: 2015. október 6.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

 

K.m.f.

                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző