154/2012. (VIII. 28.) számú határozata – Támogatásmegelőlegező hitelkeret szerződés meghosszabbításáról, megkötéséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
154/2012. (VIII. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-vel a 2012. augusztus 29. napján lejáró 140 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret (likviditási hitelkeret) szerződés 65 millió Ft összegű rulírozó támogatás-megelőlegező hitelkeret része meghosszabbításaként a megkötött támogatási szerződésekkel rendelkező projektek esetében a támogatási rész megelőlegezésére mindösszesen 94 572 635 Ft összegű hitelkeret igénybe vételéről dönt a következő pályázatok támogatási része megelőlegezésére:
 
a)    Gesztenyés pályázat (Közös Természeti Kincsünk az Európai Szelídgesztenye, HUSK/1101/2.2.1/0230): teljes költségvetés 39 930 000, melyből 37 933 500 Ft támogatás, 1 996 500 Ft önerő.
b)   Dézsma utcai présház felújítása (Turisztikai tevékenységek ösztönzése MVH 1003255670): teljes költségvetés bruttó 16 728 668 Ft, melyből 9 879 135 Ft támogatás, 6 849 533 Ft önerő (ÖKIF hitel),
c)    Nagymaros pince és partfalomlás 2010 (ebr 13623,Mihály utcai partfal stabilizáció): teljes költségvetés 66 800 000 Ft, vis maior támogatási rész 46 760 000 Ft, 20 040 000 Ft önerő.
 
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 1879/5 és 1879/4 hrsz-ú forgalomképes ingatlanain a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelzálogjogot alapítsanak.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felette korlátlanul rendelkezik. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
 
 
 
 
 
 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
 
Határidő:2012. augusztus 29.
Felelős: jegyző
 
 
K.m.f.
                                                
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. augusztus 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző