153/2012. (VIII. 28.) számú határozata – Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról, megkötéséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
153/2012. (VIII. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-vel a 2012. augusztus 29. napján lejáró 140 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret (likviditási hitelkeret) szerződés meghosszabbításáról dönt.
 
Tudomásul veszi, hogy 75 millió Ft folyószámla hitelkeret 2012. szeptember 30-ig, míg azt követően 2012. december 21-ig 55 millió Ft hitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 1879/5 és 1879/4 hrsz-ú forgalomképes ingatlanain a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelzálogjogot alapítsanak.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felette korlátlanul rendelkezik.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően
– a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
 
Határidő:2012. augusztus 29.
Felelős: polgármester, jegyző
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k. 
polgármester
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.  
jegyző
 
 
 
                                                
 
 
                  
A kivonat hiteléül:
2012. augusztus 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző