152/2013. (VII. 29.) számú határozata – Dézsma utcai présház és pince bérbeadásáról szóló döntés módosítása iránti kérelem tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
152/2013. (VII. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Dézsma utcai présház és pince ingatlan hasznosítása tárgyában meghozott 146/2013. (VII. 9.) számú határozatát módosítja, és az ingatlant 6 év határozott időtartamra adja bérbe, azzal, hogy a bérlet második évétől 30 napos határidővel rendes felmondás illeti meg az önkormányzatot.
 
Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
 
 
Határidő:2013. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 30.
 
Dr. Horváth Béla jegyző