152/2010. (IX. 27.) számú határozata – Gondozási Központ Házi segítségnyújtás szakmai programja módosításának jóváhagyása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
152/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület a Gondozási Központ által beterjesztett, és az előterjesztés mellékletét képező módosított Szakmai programot elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a Működési engedély módosítása iránti kérelmet az illetékes Közigazgatási Hivatalhoz nyújtsa be.

Határidő: 2010. október 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Szervezési Csoport

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
 polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.